คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 2018-01-15T21:59:33+07:00

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

ประธานคณะกรรมการ

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

คณะกรรมการ

กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ชาติศิริ โสภณพนิช

ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

เทวินทร์ วงศ์วานิช

สมชาย หาญหิรัญ

สว่างธรรม เลาหทัย

อิสระ ว่องกุศลกิจ

ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

%d bloggers like this: