แผนการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย Thailand 2040 – 14/1/2562

เอกสารแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย เอกสารแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย (ฉบับย่อ) เอกสารแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย (ภาษาอังกฤษ) เอกสารแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย (ฉบับย่อภาษาอังกฤษ)

By | 2019-01-15T10:24:22+07:00 January 14th, 2019|News, News_TH|0 Comments

“การพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริง ไม่ใช่การพัฒนาแบบหยาบๆ” – 20/11/2560

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่วมปฏิรูปเศรษฐกิจไทย…สร้างความแข็งแกร่งให้กับ SMEs” เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ว่า “ก่อนจะเริ่มงานผมอยากจะใช้เวลาสักเล็กน้อยเล่าถึงความคืบหน้าและภาพรวมของการจัดทำแผนปฏิรูปเศรษฐกิจและความสำคัญของการสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs” การพัฒนาเศรษฐกิจหลายทศวรรษที่ผ่านมาช่วยยกระดับประเทศไทยจากที่เคยยากจนที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคจนกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง นับเป็นผลการพัฒนาที่น่าพึงพอใจ กล่าวคือ ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยขยายตัวมากกว่า 10 เท่า ความยากจนลดลงอย่างมาก เศรษฐกิจมหภาคมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ และมาตรฐานการดำรงชีวิตของคนไทยดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่อีกด้านก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายเรื่อง เช่น ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง ช่วงก่อนปี 2540 GDP ประเทศไทยเคยเติบโตเฉลี่ยประมาณ 9% ต่อปี ช่วงปี 2543-2556 โตเฉลี่ยประมาณ 4% ต่อปี แต่ในช่วงหลังๆ กว่าจะโตได้ถึง 4% ก็นับว่ายาก ถึงแม้วันนี้ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ที่ประกาศออกมาจะเกิน 4% แต่ทั้งปีก็คิดว่ายังต้องลุ้น ส่วนหนึ่งมาจากทิศทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ผลประโยชน์จากการพัฒนาไม่ได้กระจายไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง ประเทศไทยจึงติดอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำในระดับต้นๆ ของโลก ทั้งในด้านความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ [...]

By | 2017-12-14T10:02:02+07:00 December 14th, 2017|News, News_TH|0 Comments

กรอบแนวคิดเรื่องแผนปฏิรูปเศรษฐกิจไทย – 6/11/2560

1. เป้าหมายรวม การพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริง กล่าวคือ เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและโดยเน้นประโยชน์และการสร้างศักยภาพของภาคประชาชน 2. เป้าหมายรอง กระตุ้นความเร็วในการเติบโตของไทย (Speed of Growth) การกระจายโอกาสเศรษฐกิจฐานราก (Quality of Growth) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability of Growth) 3. แนวคิดและหลักการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Approach) กระตุ้นความเร็วในการเติบโตของไทย - สร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ของการพัฒนาประเทศ (New Engine of Growth) ที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศในอีก 20 ปี ข้างหน้า และช่วยทดแทนอุตสาหกรรมเก่าที่กำลังลดบทบาทลงไป โดยมีการกำหนดเป้า หมายในอนาคตทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ระยะสั้น – การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เรามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantages) อย่างแท้จริง เช่น เกษตรแปรรูป อาหาร ท่องเที่ยว สุขภาพ ยานยนต์ การค้า SMEs และการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่จะมาต่อยอดขึ้นไป เช่น [...]

By | 2017-12-06T16:50:08+07:00 November 9th, 2017|News, News_TH|0 Comments